14.7.2020  

Anasayfa » Duyurular » 8. Olağan Genel Kurul'a Davet
8. Olağan Genel Kurula Davet

8. Olağan Genel Kurul'a Davet


İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği 8.Olağan (seçimli) Genel Kurulu 23.11.2019 Cumartesi günü saat 10.00 17.00 arası dernek merkezi olan Molla Gürani mh. Oğuzhan cad.No.17 kat 4 Fatih İstanbul adresinde yapılacak.


Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci genel kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 07 Aralık 2019 Cumartesi tarihinde Milli Türk Talebe Birliği / Cağaloğlu  adresindeki konferans salonunda 09:00 -17:30 arası yapılacaktır. 

Genel Kurul açılışımız saat 09:00 'da başlayacak olup OY KULLANMA işlemi 11:30 - 15:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Tüm Üyelerimiz Davetlidir

Yapılacak genel kurulda derneğimizin yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurul üyeleri seçilecektir. İlgili kurullara başvuru formu için tıklayınız.

Başkan ve Kontenjan Başvurusu İçin Tıklayınız

Islak imzalı başvuru formu 11 Kasım 2019-20 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde dernek merkezi tarafından seçim yürütme kuruluna teslim edilmek üzere kabul edilecektir.

Dernek genel kurulumuzun seçim sürecinin idaresi ile ilgili uygulanacak iç yönerge maddeler: 

Aday Adaylarının Müracaatı ve Adaylık İçin Aranan Şartlar (TÜRMOB-İSMMMO-DERNEK)

Madde (5)- 

 1. Aday adaylarının 3568 sayılı Kanun gereği yetki almış olması ve serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen mesleki faaliyette bulunması şartı aranır. Mesleki kıdemin en az 3 yıl olması adaylık için yeterlidir.
 2. Aday olanların hangi görev için aday olduğunu belirten ıslak imzalı dilekçeyi belirlenen süre içerisinde Seçim yürütme Kurulu’na iletmesi şarttır. Dilekçe ekinde; aday adayının özgeçmişi ve fotoğraf yer alır.
 3. TÜRMOB-İSMMMO-DERNEK yönetimlerine aday adaylarının başvuru yapabilmeleri için 10 günlük süre verilir. Yetersiz sayıda müracaat olması halinde SYK bir kereye mahsus olmak üzere ek süre vererek, müracaat süresini uzatabilir.  Belirlenen adaylık bedelini (bağış) dernek banka hesabına yatıran aday adayı, derneğin sitesinde mevut olan başvuru formunu doldurur, ıslak imza ile imzalayarak seçim yürütme kurulunun değerlendirmesine sunulmak üzere dernek merkezine elden ulaştırılır. Mail/Mesaj yolu ile başvuranlar kabul edilmez.
 4. Posta ile gönderilen başvurular, son başvuru tarihi öncesi dernek merkez adresine eksiksiz ulaşırsa (ıslak imzalı form, bağış dekontu v.b) müracaat dikkate alınacaktır. İadeli taahhütlü gönderilen başvurularda postaya verilme tarihine itibar edilecektir.
 5.  İSMMMO ve Türmob kurullarında ayrı ayrı olmak üzere aralıksız iki dönem görev almamış olması şart aranır
 6.  Adaylığı kesinleşenlerden, belirlenen taahhütleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından, istenmesine rağmen taahhütlerini yerine getirmeyenler ile  bu yönetmelik hükümlerine riayet etmeyenlerin adaylığı bu durumda kendiliğinden bir tebligata ve karara bağlı olmaksızın düşürülür. Adaylığı düşürülen adayların yerine yukarıda belirtilen usullere göre yedek aday davet edilir.
 7. TÜRMOB-İSMMMO-DERNEK yönetimlerine aday adaylığı şartları uymayanlara durum yazılı olarak bildirir. Aday adaylıkları kabul edilmeyenler yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Seçim Yürütme Kuruluna  sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat eder. Seçim yürütme kurulu en geç, 3 gün içerisinde toplanarak itirazı karara bağlar. Seçim Yürütme Kurulu kararları kesindir.
 8. TÜRMOB-İSMMMO-DERNEK yönetimlerine aday olanların derneğe üye aidatı dahil olmak üzere herhangi bir borcunun olmaması şarttır.
 9.  Ön seçimde aday adaylığı kabul edilmeyen üyenin; yapmış olduğu bağış, iade edilmez derneğe gelir kaydedilir.
 10. Ön seçimlerde aday adayları birbirlerinin kişiliklerine yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunamazlar. Bu tür davranışlarda bulunduğuna dair somut belge bulunan aday adaylarının aday adaylığı seçim yürütme kurulunun kararı ile düşürülür. Durum yazı ile ilgiliye bildirilir.
 11. Mevcut dernek yönetimi, adaylığı kesinleşen yönetim kurulu başkan adaylarına, türmob meslekte birlik İstanbul aday adaylarına hazirun cetveline ilişkin olarak elinde mevcut olan iletişim bilgilerini vermek zorundadır.

Seçimde oyların kullanılması, tasnifi ve itiraz

Madde (6)- 

(1) Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Hazirun cetvelinde adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oy verme işlemi; oy verenin kimliğini, nüfus cüzdanı, oda kimliği, ehliyet ya da pasaport ile ispat etmesinden sonra hazirun cetvelindeki isminin karşısındaki yeri imzalanması ile sona erer.

(2) Mühürsüz oy pusulası ve/veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersizdir. Hazirun cetveli ile oy kullanan sayısı arasında fark var ise zarflar açılmadan aradaki fark kadar zarf çekilerek eşitlik sağlanır.

(3) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar birleştirilir.

(5) Sandık seçim kurulu seçimin tamamlanmasından sonra seçim sonuç tutanağını, kullanılan oy pusulalarını, hazirun cetveli basılı seçim sırasında kullanılan diğer tüm matbu evrakları bir örneği  ile birlikte, tüm belgelerin üzerinde seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzalarını ihtiva edecek şekilde seçim yürütme kuruluna teslim eder. Ayrıca seçim sonucu tutanağı sandık seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzası ve dernek kaşesi ile mühürlendikten sonra seçim mahallinde derhal ilan edilir. Seçim evrakları ve tüm kayıt ve dokumanlar Dernek arşivinde muhafaza edilir.

(6) Seçim günü yapılacak itirazlar, S.Y.K. tarafından anında incelenir. Kesin olarak karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile bildirilir.

(7) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra seçim yürütme kurulu tutanakları seçimle ilgili tüm evrakları dernek yönetim kuruluna teslim eder. İtiraz süresi seçimi takip eden 3 gündür.

(8) Seçim yürütme kurulu seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük tespit etmesi halinde, durumu bir tutanakla tespit eder, bu durumda seçimin iptaline karar verebilir. Bu takdirde seçimlerin yapıldığı tarihten sonraki ilk Cumartesi günü seçimler yenilenir.

 (9) Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, S.Y.K. tarafından en geç 3 gün içinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile bildirilir.

 

MESLEKTE BİRLİK DERNEK SEÇİMLERİ

Dernek Hazirun cetvelinin Kesinleşmesi

Madde - (8)

Başkan adayları: En son yapılan dernek genel kurul hazirun cetvelindeki üyeleri arasında yer alan kişiler başkan adayı olabilir.

Yönetim kurulu tarafından Genel Kurul yapılması ile ilgili alınan karar tarihi itibari ile son oluşan asil üyeler  listesi, genel kurul hazirun cetvelini oluşturur. 

Dernek Seçimlerinde oy verme esasları.

Madde -(9) 

(1) Seçimlerde Başkan ve kontenjan seçimi ; 1 başkan ve 9 kişilik kontenjan  seçim sistemi uygulanır. Dernek üyesi oy pusulasında; Başkan adaylarının yalnızca birisinin  karşısındaki kutucuğa  ( X ) çarpı  işareti koyarak başkan ve başkanın ismi altında yazılı bulunan 9 kişilik kontenjanı  yönetim kurulu üyesi olarak seçmiş olur.   

(2)  Dernek Yönetim Kurulu asil ve yedek  üyelerinin seçimi için adaylar bulundukları bölgeye göre alfabetik olarak listeye sıralanırlar. Oy kullanacak üye; her 3 bölgede listeden seçtiği 10 ’ar kişinin yanına tercihini belirten ( X ) işaretini koyarak seçimini yapar.

(3) Denetleme Kurulu ve disiplin kurulu aday adaylarının isimleri alfabetik sıraya göre  yazılır. Dernek üyesi oy pusulasında tercih ettiği adayın karşısındaki kutucuğa (X)  çarpı işareti koymak suretiyle tercihini belli eder. Seçim sonucunda en fazla oy alandan başlamak üzere seçilen adaylar belirlenir. Denetleme ve disiplin kurulu için 3 bölge kriteri aranmaz .

(4) Oy kullanırken birden fazla başkan için işaretleme yapılması halinde bu seçmenin başkan ve kontenjan için tercihleri dikkate alınmaz.3 bölge için yapılacak tercihte her bölge için ayrı ayrı 10 adayın isminin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. Bölgelerde 10 adaydan daha az tercih yapılması halinde yapılan tercihler geçerlidir. Ancak bölgelerden bir ya da birden fazlasında 10 adaydan fazla tercih yapılırsa bu seçmenin sadece bu bölgedeki tercihleri geçersiz sayılacaktır.

(5) Adaylar bölgelerinde oy sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlamak üzere önce asıl, sonra yedek adayları tespit edilir.

(6) Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde aralarında seçim yürütme kurulu tarafından kura çekilir.

(7)Yedek adayların kurullarda göreve başlatılmasında bölge mantığı gözetilir. Dönem içerisinde yönetim kurulu asil üyelerinden , eksilme/istifa olur ise o bölgeden sıradaki adaya davet yapılır. Eğer aynı bölgedeki yedek üyeler arasında oylar bakımından eşitlik söz konusu olursa davet edilecek yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu oylaması ile karar verir.

(8)Başkan kontenjanından seçilen yönetim kurulu üyelerinde eksilme/istifa olur ise bu durumda yedek listede bulunan meslek mensupları arasından oy sıralamasına bakılmaksızın başkanın tercihi ile yapılır.

Bu yazı 1259 defa okundu.

 • Meslekte Birlikten Bir Anlaşma Daha

 • KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ

 • Vergi Beyanname Bildirimlerinin Ertelenmesi İle İlgili Belirlenen Takvim

 • MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

 • Gelir Vergisi Beyanında Özellik Arz Eden Durumlar GMSİ-GEKAP Maltepe

 • MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

 • KGK Bağımsız Denetçilik Eğitimleri

 • MUHTASAR SGK BİRLEŞMESİ SEMİNERİ

 • Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm Paneli

 • AİDAT ZAMMINA DUR DİYELİM