4.12.2022  

Anasayfa » İhracatçıya Navlun Desteği 2


  İhracatçıya Navlun Desteği 2


  İlk yazımızda Deniz yoluyla yapılan ihracatlarda Navlun desteğinin hangi şartlarda alınabileceğini incelemiştik. Bugün ki yazımız da da Kara yoluyla yapılan ihracatlarda Navlun desteğinin alınabilme şartlarını inceleyeceğiz.


  A-KARAYOLU TAŞIMA GİDERLERİNİN “NAVLUN”U

   

  a) HANGİ ÜLKELERE YAPILAN HANGİ ÜRÜNLER  HANGİ TUTARLARDA NAVLUN DESTEĞİ KAPSAMINDADIR?

  b) “NAVLUN” için, ihracatın, Türkiye sınırları içinde araca yüklenmesiyle başlayan ve bu maddede belirtilen ülkelerde tahliyesi sona erecek şekilde gerçekleştirilmesi ve faturaların buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

  c) Gümrük beyannamesinin 17’inci hanesinde belirtilen ihraç malının “gideceği ülke” ile navlun faturasında yer alan taşımanın gerçekleştirildiği ülke aynı olmalıdır. İhraç ürününün bu maddedeki tabloda yer alan ülkeler üzerinden başka bir ülkeye sevk edilmesi halinde ihracatçı firma “NAVLUN”a konu edilmez.

   

  d) Bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının % 25’ini geçemez. Navlun gideri dışında, faturada yer alan diğer giderler “NAVLUN”a konu edilmez, “NAVLUN”da dikkate alınmaz.

   

  e) Bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, “NAVLUN” kapsamında yer alan taşımaya ait ihracat faturasında belirtilen tutarın % 20’sini geçemez.

   

  B-“NAVLUN” DESTEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

  a) “NAVLUN” için, Uygulama dönemi, (ihraç ürünlerinin Türk hudut kapılarını terk ettiği tarihin esas alınması itibariyle) 01.01.2017  -  31.12.2017 tarihleri arasındaki ihraç taşımalarıdır.

  Bu itibarla, navlun giderlerine ilişkin navlun faturasının tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, dilekçe ekinde olmak üzere, “Başvuru Belgeleri Listesi”nde  belirtilen belgelerle, birlikte üyesi bulunduğu ihracatçılar birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

  b) Belirtilen süre dışındaki müracaat, “NAVLUN”a konu edilmez.

  c) Başvuruların 2017 yılının ilk çeyreği için birer ay, geri kalan bölümü için üçer aylık dönemlerde ilgili form doldurularak toplu halde talep edilmesi gerekmektedir.

   d) “NAVLUN” için, tüm navlun ödemelerinin bankacılık sisteminde yapılmış olması gerekmektedir.

  e) Hesap extresi/dökümünün, (tutarın, navlun giderinin ödeyenin ve ödemenin navlun giderine ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla, ödeme belgesi olarak kabul edilebilmesi için banka onaylı olması gerekmektedir.

  f) Kredi kartı ile yapılan ödemede de kredi kartı extresinin ve extreye ilişkin ödemenin yapıldığını gösterir belgenin –ikisinin de- banka onaylı olması gerekmektedir.

  g) Navlun gideri ödemesi kredi kartıyla tek çekim ve ya da taksitlendirilerek gerçekleştirilebilir. Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde ihracatçı firma adına harcama yapmaya yetili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

  h) Navlun faturasının birden fazla gümrük beyannamesini içermesi durumunda, navlun faturasının ilişkili gümrük beyannamesini belirtir listenin navlun faturasına eklenmesi gerekmektedir.

  ı) Firmanın, ihracatçılar birliği tarafından kendisine yapılan eksiklik bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde eksikliklerini tamamlaması gerekmektedir; bu 3 aylık süre içerisinde, eksikliği tamamlanmayan müracaat dosyası, müracaat süresi içinde yapılmamış kabul edilir.

  j) Firmaya -eksiklik olsun/olmasın- bildirimin, müracaat sahibi firmanın (ibraz etmek zorunda olduğu taahhütname (EK 2) itibariyle) beyan ettiği KEP adresine (Kayıtlı Elektronik Posta adresine)yapılması gerekmektedir.

  k) KEP adresine yapılan bildirimin ulaştığı tarihi izleyen 5’inci (beşinci) günün sonunda, tebligat yapılmış sayılacaktır. (Bildirim, eksiklik bildirimiyse, 3 (üç) aylık süre başlamış olacaktır)

   

  C-KARAYOLU TAŞIMA GİDERLERİNİN “NAVLUN”U İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER

  Bu yazı 3804 defa okundu.