6770 Kanun Bazı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Spread the love

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi Erteleme Dâhil Birçok Düzenleme Yer alan Yeni Yasa

27 Ocak 2017 tarihli, 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok hususta düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeleri sizin için bu makalemde özetledim.

30 Yıldan Fazla Çalışan Memur Emeklilerine Ek İkramiye Geldi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na 226 nolu geçici madde eklenerek yapılan düzenleme şöyle;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (27.01.2017 tarihinden önce), otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere,

·         Otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk Lirası’nın altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin,

·         Kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla,

·         7.500 Türk Lirası’na kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir.

Para Politikaları Kurulun’un Toplantı Zamanları Değiştirildi

Ayda en az bir defa olmak üzere yapılan “Para Politikası Kurulu toplantıları, Başkan (Guvernör)’ın çağrısı üzerine yılda en az sekiz defa yapılır”, olarak değiştirildi.

Gümrükte El Konulan Mal Ve Araçlara Çıkarma İzni Geldi

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesinde, gümrükte el konulan mallara yapılan işlem anlatılmıştır.Şimdi çıkarılan 6770 sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile Gümrük Kanunu’na geçici 9. Madde eklenerek, gümrükte el konulan araçlara çıkarma izni getirildi. Yapılan değişiklik şöyle;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları için;

·         Bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen Özel Tüketim Vergisi’nin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır.

·         El konulan araç, sahibine iade edilir. Bu karar Gümrük İdaresi tarafından ilgili mahkemeye bildirilir.

·         Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için bu fıkra kapsamında başvurular kabul edilmez.

·         El konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin Gümrük İdaresi’nce tespit edilmesinden önce ve birinci fıkrada belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda vergisi %15 olarak uygulanır.

Gemi Siciline Kaydedilecek Gemi, Yatlara Vergi Muafiyeti Getirildi

·         Türk Uluslararası Gemi Sicili’ ne kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz.

·         Birinci madde gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ nden terkin edilerek, bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır.

·         Ancak Türk Uluslararası Gemi Sicili’ ne kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek, başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Sicili’ ne kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır.

Vergi Oranı İndirilen Teslim Ve Hizmetlerin KDV’sine İade Ve Mahsup İmkânı Geldi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Vergi indirimini anlatan 29. Maddesine;

“Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” ibaresi eklenmiştir.

.

Kamu Yararına Derneklere Kamu Yerlerini Bedelsiz Kiralama İmkânı Getirildi

·         Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu,ihtiyaç duyduğu Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir.

·         Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise, bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir.

·         Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir.

·         Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise, bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılır. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.

Yapılandırılan Vergi Borçlarının Ödeme Süresi Uzatıldı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a geçici Madde eklenerek, şu değişiklikler yapılmıştır:

1.      Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek, kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte, 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırılır.

2.      Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

3.      Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

4.      Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden, ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek, kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30.4.2017 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak, bu hakkı tekrar kazanabilirler. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kanun hükümlerinden yararlanılır.

5.      Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak, bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

 

SSK SigortalılarınıÇalıştıran İşverenlere, Asgari Ücret Desteği Alınan Çalışanlar İçin Prim Ertelemesi Getirildi

SGK prim erteleme getirildi. 4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirildi.

Sigorta primi borcu ertelemesinden, 5510 sayılı Kanun‘un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır. Dolayısıyla, kamu sektörü işverenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanmayan/yararlanma hakkı olmayan özel sektör işverenleri söz konusu sigorta primi borcu ertelemesinden yararlanamayacaklardır.

Otomatik Olarak Hesaplama Ve Erteleme Olacak!

·         Bu kapsamda prim ertelemesinden faydalanma imkânı olan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapacaktır.

·         SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, bankaya prim ödemesi yapıldığında, ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir.

·         Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran ve dolayısıyla da emeklilikle ilgili primleri de ödeyen işverenler de prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır.

 

Üretim Yapan İşletmelere Birleşme Halinde Kurumlar Vergisi İndirimi Getirildi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı“ başlıklı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

–       Birleşen sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelere vergi muafiyeti getirildi. Birleşme tarihinde sonra birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dâhil olmak üzere,üç hesap döneminde üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulanacaktır. Bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Gümrükte El Konan Araçlara İade İmkânı Geldi

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na geçici Madde eklenmiştir.

·         Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;

a)      Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması,

b)      Bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi’nin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, el koyma kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilir.

·         Kamu davalarında, eşyanın müsaderesi yerine, eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesine karar verilir.

Borcunu Ödemeyene, Kara Listeye Girene Sicil Affı Geldi

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması HakkındakiKanun’a eklenen geçici  maddeile;

27.01.2017 tarihinden önce kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin;

·         Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Bankacılık Kanunuhükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, “…söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.”.

 

Çok Tehlikeli İşlerde İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü Süreleri Uzatıldı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesinde belirtilen, İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü süreleri şu şekilde uzatılmıştır:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;

–   sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1.1.2020 tarihine kadar,

–   sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1.1.2019 tarihine kadar,

–   sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

 

Yabancı Bayrak Çekilmiş Olan Yat, Kotra, Tekne Ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin İstisnalar Getirilmiştir

Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar getirilmiştir.

1.      Yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmuştur. Bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler Harçlar Kanunu’nda yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dâhil, her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

2.      Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa, açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir.