Çocukların Eğitim Harcamaları Gider Yazılır mı?

Spread the love

Okulların açılmaya başlaması ile birlikte, ticaretle uğraşan okurlarımızın çocuklarının okul forması, ayakkabısı gibi okul harcamaları için almış oldukları faturaların eğitim gideri olarak indirim konusu yapılıp, yapılmayacağı hususunda okuyucu mailleri gelmektedir.

Bu hafta gelen sorulara cevaben bu hususu anlatacağım.

Gelir Vergisi Mükellefleri Açısından;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde ve  85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir..” denilerek;

Çocuğunuz için yaptığınız okul harcamaları şu şartları taşımak kaydıyla gelirinizden indirilebileceğiniz belirtilmiştir:

Beyan edilecek gelirin % 10 ’luk kısmını aşmayacak,

Çocuğunuz 25 yaşını doldurmamış olacak,

Harcama Türkiye’de yapılacak,

Harcamanın yapıldığı eğitim kurumu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olacak,

Harcamalar belgelerle tevsik edilmesi şartıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilir.

Vakıflar tarafından kurulan üniversiteler kurumlar vergisinden muaf olduklarından, anılan kurumlara çocuğunuz için ödemiş olduğunuz tutarlar gelir vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılamaz.

Şirketler Açısından;

Bilindiği üzere; anonim ve limited şirketler sermaye şirketlerinden olup, vergi yasaları bakımından kurumlar vergisine tabidir. Bu şirketlerin elde ettikleri tüm kazançlar, kurum kazancıdır. Bunlar, bir takvim yılı içinde elde ettikleri kurum kazançları üzerinden, vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu kazanç tespit edilirken, G.V.K.’nun 40. maddesindeki “İndirilecek Giderler” ve 41. maddesindeki “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” dikkate alınmaktadır.

Konumuzu  ilgilendiren 40. maddenin 1. bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderlerin indirim konusu edileceği bildirilmiştir. Bu yüzden, şirket ortaklarının çocukları için yapmış oldukları eğitim harcamaları şahsi giderler olduğundan, şahsi giderlerinin indirim konusu yapılması yasaklanmıştır.

Diğer taraftan 41. maddenin 1. bendinde de; teşebbüs sahibi ile eşinin  ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerlerin indirim ve gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu yüzden de; şirket ortaklarının çocukları için yapmış oldukları eğitim harcamaları şahsi giderler olduğundan, gider ya da indirim konusu edilemeyecektir.

Şirket ortaklarının şahsi harcamaları şirket adına fatura edilmiş olsa bile, bunların gider yazılması hem Ticaret Kanunu’na, hem de vergi yasalarına göre mümkün değildir. Bunların kanunen kabul edilmeyen gider yazılıp, dönem kazancına ilave edilerek beyan edilmesi, vergi yasalarına göre vergi ziyaının önüne geçilmiş olmakla birlikte, gider yazılması şirket kaynaklarının azalmasına neden olduğundan, Ticaret Kanunu’nagöre bu mümkün değildir. Bu nedenlerle bu tür ödemelerin gider yazılmaması gerekir.

Gerçek kişiler kendileri, eşleri veya çocukları için yaptıkları eğitim harcamalarını vergiden düşme imkânına sahipken, şirket ortaklarının böyle bir imkanı yok. Ancak, şirketlerin vakıf veya derneklere eğitim bursu adı altında yaptıkları bağışların Kurumlar Vergisi beyannamesinden indirilebildiğini belirtmek gerekir. Söz konusu yardımın; kamu idarelerine, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere veya bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılıyor olması gerekir. Yıl içerisinde bu şekilde yapılacak yardım toplamının da ilgili yıla ait kurum kazancının % 5’ini aşmaması gerekir.