Dernek Tüzüğü

Spread the love

DERNEK TÜZÜĞÜ

İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI :

Madde-1

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere ” İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin Kısa adı, MESLEKTE BİRLİK GRUBU(MBG)’dur. Bundan sonra bu metinde Dernek olarak geçecektir.

Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli işlem Mülki İdari Amirliği katında yapılır.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde-2

Derneğin merkezi İstanbul İlidir. Derneğin Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:

Madde-3

Derneğin Amacı; Türk Muhasebe ve denetim Sistemi’nin gelişmesine katkıda bulunmak, muhasebe ve denetim ile ilgili kurumlar arasında her türlü diyalog ve işbirliğini sağlayarak bu kurumlar nezdinde üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve muhasebe ve denetim mesleğinin yönetim kalitelerini artırmaktır. Dernek Türkiye’nin iktisadi hayatı ile ilgili her türlü araştırmalar yaparak raporlar hazırlar bunu ilgili özel veya resmi kurumlara sunar; bununla ilgili kamuoyu çalışmaları yapar. Muhasebe ve denetim mesleğini icra eden üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal ve iktisadi yönden gelişmelerini sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak da derneğin amaçları arasındadır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ VE FAALİYET ALANI :

Madde-4

1- Muhasebe ve denetim alanında dünyadaki ve Türkiye’deki yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut muhasebe ve denetim modellerinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için araştırma, inceleme raporları hazırlamak;

2- Muhasebe, mali müşavirlik ve denetim faaliyetinde bulunan meslek mensupları ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinin bilgi ve deneyimlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, üyelerine rehberlik yapmak ve diğer kurum, kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

3- Vergi, Sosyal Güvenlik ile Muhasebe ve denetim sisteminin geliştirilmesi için kanuni düzenleme taslakları hazırlamak ve ilgili makamlara önermek;

4- Muhasebe, mali müşavirlik ve denetim faaliyetleri ile ilgili olarak mevcut yada sonradan oluşturulan kurum, kuruluş, komisyon ve benzeri oluşumlarda yasal mevzuatın izin verdiği esaslar çerçevesinde üyelerini temsil etmek;

5- Muhasebe ve denetim mesleğinin kalitesinin arttırılmasına ve uygun standartların sağlanmasına çalışmak, Toplam Kaliteyi arttırmak için Araştırma-Planlama-Geliştirme Merkezi (APGM) kurmak;

6- Mesleki sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek.

7- Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve denetçiler arasında mesleki dayanışmayı geliştirmek için çalışmalar yapmak.

8- Muhasebe ve denetim disiplinlerinin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı lisans ve lisansüstü çalışmaları desteklemek,

9- Lise ve üniversitelerin muhasebe bölümlerinde okuyan, başarılı, fakat kısıtlı imkanı olan öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak için yardımcı olmak, burs vermek, Muhasebe ve denetim alanında başarılı çalışmaları ile emeği geçmiş olan insanlara ödül vermek;

10- Derneğin temsil gücünü artırmak için bir Vakıf veya Federasyona dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak,

11- Mali müşavirlik veya bağımsız denetçi olacak stajyerlere yönelik olarak kurslar düzenlemek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

12- Muhasebeciler, mali müşavirler ve denetçileri tüm resmi kurum, kuruluş ve odalarda temsil etmek gerekirse, bunlar nezdinde temsilciler tayin etmek.

13- Muhasebe, Mali Müşavirlik veya bağımsız denetim faaliyetinde bulunanların, sözü edilen faaliyetlerde sigortalı olarak istihdam ettiği personelin eğitim ve formasyonlarını arttırıcı faaliyetler yapmak. Hizmet içi eğitim programları tertiplemek.

14- Mesleki gelişime yönelik ve sosyal faaliyetlere yönelik yurtiçi ve yurtdışı geziler tertiplemek,

15- Stajyer, mali müşavirlik veya bağımsız denetçilere yönelik, bilgi ve tecrübelerini arttırıcı özel eğitim programları düzenlemek;

16- Meslek mensupları için, günümüzde ihtiyaç haline gelen yabancı dil öğrenimi için, yabancı dil kursları düzenlemek.

17- Muhasebe ve denetim mesleğinin icrasında kullanılan her türlü teknik malzeme, donanım ve yazılım programları için vergisel indirimler, teşviklerden ve desteklerden yararlanma konularında çalışmalar yürütmek.

18- Yukarıda sayılan faaliyetler için ilmi konferans, araştırma raporları, kamuoyu araştırmaları, seminer, toplantı, panel, sergi, müşterek geziler ve benzeri faaliyetler yapmak, dergi ve gazete çıkarmak, yarışmalar, kültürel ve sportif etkinlikler, ödül törenleri düzenlemek;

19- Gerekli gördüğünde yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açmak;

20- Taşınır, taşınmaz mallar satın almak, ipotek veya teminat almak ve vermek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve vakıfların kamu kurum kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum kuruluşları ile mesleki alanlarda, konularda ortak projeler yürütmek.

22- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

23- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

24- Amaçların gerçekleştirilmesi için uluslararası faaliyette bulunmak, kanuna uygun olan her türlü faaliyeti yapmak.

25- Derneğin Faaliyet Alanı : Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN KURUCULARI VE KURUCULAR KURULU

Madde-5

a) Kurucu Üyeler

Derneğin kurucuları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, adı, soyadı, hüviyetleri, meslek ve ikametgahları tüzüğün sonunda liste halinde belirtilmiştir.

ADI SOYADI MESLEK
ABDULAZİZ URAL MUHASEBECİ
AHMET ÖZAD MUHASEBECİ
ALİ İNAL MUHASEBECİ
AZİZ BABUŞCU MUHASEBECİ
BİLAL ASLAN MUHASEBECİ
BİRGÜL UYUR MUHASEBECİ
ERKAN TEMEL MUHASEBECİ
FİLİZ BOZKURT MUHASEBECİ
HAMZA KENİŞ YMM
HAMZA BÖLÜKBAŞI MUHASEBECİ
HAYRİ ÖZTÜRK MUHASEBECİ
HİKMET ŞEN MUHASEBECİ
HÜSNÜ BİRİNCİ YMM
İBRAHİM BALCIOĞLU MUHASEBECİ
İBRAHİM TANIDIR MUHASEBECİ
MEHMET AKARDERE YMM
NAİL ÇAMCI MUHASEBECİ
NİHAT KÜLÜNKOĞLU MUHASEBECİ
ORHAN HACIHAMZAOĞLU MUHASEBECİ
REMZİ ÇAKIR MUHASEBECİ
SADIK DEMİR MUHASEBECİ
SALİH ÇAKIR MUHASEBECİ
SONER YILMAZ MUHASEBECİ
SÜLEYMAN TERZİ MUHASEBECİ
ŞAHİN SOYLU MUHASEBECİ
TAYYİP YAŞAR YMM
VEDAT BÜKCÜ YMM
VEYSEL EKMEN MUHASEBECİ
YAŞAR KİRMAN MUHASEBECİ
YAŞAR GÜNAYDIN MUHASEBECİ
YETKİN ÇAVDAR MUHASEBECİ
b) KURUCULAR KURULU

1989 Yılında bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak Meslekte Birlik Grubu’nu kurmuşlardır. Derneğimiz bu temeller üzerine kurulmuştur. Bu temelleri atan aşağıda ismi yazan kişiler Derneğin “Kurucular Kurulu”dur.

YILMAZ ŞENER

VEDAT DEMİRÖZ

YÜCEL ÇELİKBİLEK

MEHMET GÜÇLÜ

VEYSEL EKMEN

AZİZ BABUŞCU

HÜSNÜ BİRİNCİ

TAYYİP YAŞAR

MUSTAFA ÖCALAN

HAMDİ TOPÇU

BİLAL ASLAN

MUSTAFA ATAŞ

AHMET BÜYÜKKAYMAZ

SÜLEYMAN MERCÜMEK

MAHMUT CELAL TERZİ

EBUBEKİR TAŞYÜREK

YUSUF YILDIZ

SADIK DEMİR

HİKMET ŞEN

NAİL ÇAMCI

NİZAM KILIÇ

RASİM SEZER

KENAN SAKİN

MUSTAFA ŞİMŞEK

EKREM ŞAMA

FİKRET İŞÇİMEN

FERİDUN YÜCE vESAT EROL

AHMET RÜŞTÜ ÇELEBİ

ÜYELİK ŞARTLARI :

Madde-6

Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a. Asil Üyelik:

Dernekler yasasının ön gördüğü koşulları taşıyan Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş 3568 sayılı Meslek yasasına göre ruhsat almış “Meslek Mensupları” derneğe üye olabilir. Tabiiyetine sahip olduğu ülke yasalarınca muhasebe mesleği yapmaya yetki almış yabancı gerçek kişiler, yasal bir engel olmaması halinde üye olabilir. Asil üyelik müracaatı üyelik formu doldurulup imzalandıktan sonra Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde üyelik müracaatlarını karara bağlar ve sonucu üyelik müracaatında bulunanlara bildirir. Yönetim Kurulu, üyelik taleplerini kabul veya reddetmekte serbesttir. Üyelik talebinin reddi kararlarına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.

b. Fahri Üyelik:

Sadece bir şeref payesi olup, çalışma ve yardımlarıyla derneğe veya muhasebe ve denetim mesleğine hizmet etmiş olanlara Yönetim Kurulu tarafından verilen bir unvandır. Ayrıca henüz 3568 sayılı meslek yasası gereği ruhsat almamış stajyerler fahri üye olabilirler. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılıp temennilerde bulunabilirler. Fakat seçme ve seçilme hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde-7

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman Dernekten istifa hakkına sahiptir. Ancak geçmiş üye aidatlarını ödemek zorundadır.

a.Çıkma: Dernekten çıkma, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış dilekçe ile olur. Vefat eden üyenin kaydı ile varsa aidat borcu silinir.

b.Çıkarılma: Tüzükte veya kanunda yazılı vasıfları kaybeden, taahhüt ettiği aidatı tebligata rağmen ödemeyen, Dernek faaliyetlerini engelleyen veya zedeleyici söz ve davranışta bulunanlarla, bu meyanda yazı yazanlar, Dernek Tüzüğüne aykırı davrananlar

Yönetim Kurulu kararıyla Dernek üyeliğinden çıkarılır. Söz konusu kişilerle ilgili Yönetim Kurulu isterse Disiplin Kurulundan görüş alabilir. İhraç karanına karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir.

Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde-8

Derneğin organları Zorunlu ve İhtiyari Olmak üzere iki çeşittir.

1-Zorunlu Organlar

a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu

2-İhtiyari Organlar

a) Danışma Meclisi b) Disiplin Kurulu

GENEL KURUL :

Madde-9

a) Toplanma Şekli ve Zamanı:

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğin kayıtlı oy hakkını haiz asil üyelerden oluşur Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı: Genel Kurulun 3 yılda bir KASIM ayında toplanması zorunludur.

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5’inin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu bu istek üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme

Kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti asil üyeleri genel kurul toplantısına çağırmak için görevlendirir.

3. Toplantıya Çağrı: Tüzükte belli edilen zamanda yapılan olağan genel kurul toplantısına asil üyeler çağrılır. Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkını haiz üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün evvel toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirecek şekilde toplantıya çağrılır. A) Bir gazetede ilan edilmek. B) Derneğin internet sayfasında ilan edilmek. C) Üyelere yazı veya davetiye ile bildirmek. D) Üyelere elektronik posta gönderilmesi. E) iletişim numarasına mesaj gönderilmesi, seçeneklerinden bir veya bir kaçı kullanılmak suretiyle yapılır. Keyfiyet mahallin mülki idare amirine yazıyla bildirilir. Bu ilanda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının ne zaman nerede yapılacağı da belirtilir. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az zaman olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde bu durum geri bırakılma sebepleriyle birlikte toplantı tarihinden en az onbeş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek bir gazetede yeniden ilan edilmek suretiyle çağrılır. Durum mahallin mülki amirine bildirilir. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. Geri bırakmadan sonra Olağan Genel Kurul en geç altı ay içerisinde yapılır.

b) Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı : Genel Kurul toplantısı, Dernek merkezinin bulunduğu İlde, Dernek merkezinde veya Yönetim Kurulunun karar kıldığı bir mahalde yapılır. Her toplantının ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılması gereklidir. Gerek olağan gerek olağanüstü toplantının yapılabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurulda oy hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğu ile toplanılır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap temin edilemez ise ikinci toplantıda ekseriyet aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

c) Toplantının Yapılış Usulü ve Gündem:

1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca tanzim edilen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı temin edilmişse durum bir zabıtla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya vazifelendireceği bir

Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir divan oluşturulur. Divana, bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Katip seçilir. Toplantının idaresi Divan Başkanına aittir. Divan kararlarını oyların salt çoğunluğuna göre verir. Katipler toplantı zaptını tanzim eder, Divan Başkanı ve Vekili birlikte imzalarlar. Toplantının sonunda bütün vesika ve zabıtlar seçilen Yönetim Kuruluna verilir.

2. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülebilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı ve imzalı talep etmeleri halinde gündeme alınması mecburidir.

3. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı veya bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan hallerde, aşağıda gösterilecek başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:

a- Dernek asil üye tam sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuruları,

b- Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda Yönetim Kurulu Asil Üye tam sayısının asgari 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

c- Denetleme Kurulunun, Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği ile karar.

d- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki usul ve esaslara göre yapılır.

d) Vazife ve Yetkileri:

1. Dernek organlarını seçmek,

2. Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malları satın almak veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

6. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmelikleri onaylamak, tadil etmek, reddetmek veya kaldırmak.

7. Derneğin feshine karar vermek.

8. Derneğin Federasyonlara katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.

9. Dernek tüzüğünde veya mevzuatında Genel Kurulca yapılması belirtilen sair vazifeleri ifa etmek.

e) Karar Alma Yeter Sayısı :

1. Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan asil üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde önerge reddedilmiş sayılır.

2. Kararlar açık oyla alınır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Ancak Genel Kurul açık oyla yapılmasına karar verebilir.

3. Derneğin Feshi ve Tüzük değişikliği kararında toplantıya katılan asil üyelerin en az üçte iki çoğunluk şartı aranır.

YÖNETİM KURULU :

Madde-10

a) Teşkili :

Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere asil üyeler arasından seç ilecek otuz asil, on yedek üyeden teşekkül eder. Başkan, Başkan Vekili, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Muhasip ve İcra Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu Başkanı olacak asil üyenin dernekte yıl şartı aranmaz. Ayrıca Yönetim Kurulu komisyonları oluşturur ve komisyon başkanlarını seçer. Komisyon Başkanları aynı zamanda Başkan yardımcılarıdır.

İcra Kurulu;

Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak üzere Başkan nezaretinde yönetim kurulu içerisinden seçilen Başkan Vekili, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Muhasip ve diğer seçilmiş asil üyeler olmak on altı üyeden oluşur.

b) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil salahiyeti vermek;

2. Dernekler Kanunu ve tüzük hükümleri çerçevesinde Derneğin amacına uygun bilumum faaliyetlerde bulunmak;

3. Genel Kurul Toplantı çağrılarını yapmak.

4. Dernek asil ve fahri üyelik müracaatlarını kabul veya reddetmek. Üyelikten çıkarma kararlarını almak.

5. Genel Kurul kararlarını tatbik etmek verilecek salahiyete dayanarak personel tayin etmek;

6. Derneğe gelir temini için gerektiğinde iktisadi işletmeler açmak; lokal açmak, malzeme ve demirbaş eşyaları satın almak; kitap, gazete, dergi, broşür ve benzeri neşriyatta bulunmak.

7.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait muameleleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.

8. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

9. Dernek dışı temsillerde muhasebe, mali müşavirlik ve denetim federasyonu ile platformların nezdinde derneği temsil edecek üyeleri seçmek.

10. Gerek duyduğu konularda Danışma Meclisini toplamak.

c) Toplantıları :

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Başkan veya Başkan olmadığında Başkan Vekilinin gerek duyduğu hallerde acilen de toplanabilir. Mazeretsiz olarak bir birini takip eden üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda boşalma olunca yedekler sırası ile asil üyeliklere alınırlar. Ancak yedeklerin de getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması halinde Dernekler Kanununun 34. Maddesi tatbik edilir. Toplantının yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması lazımdır. Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış olur.

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak Ve Vazifeleri :

1. Yönetim Kurulu Başkanı: Hukuki, ve idari konularda derneği temsil eder. Derneğin her türlü sevk ve idaresinden sorumludur. Derneğin Yönetim Kurulu toplantılarını idare eder. Yönetim Kurulunu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Yönetim Kurulunun kararı ile basın duyuruları ve bildiri yayınlar.

2. Başkan Vekili: Başkanın yetkili olduğu tüm konularda başkana yardımcı olur başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder. Başkanın bulunmadığı hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

3. Genel Sekreter: Dosya, evrak ve demirbaşların muhafazasını temin ve büro işlerinin yürütülmesi gibi işleri yapar. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı zamanlarda onlara vekalet eder. Yönetim Kurulu kararlarının kayıt altına alınmasını sağlar. Toplantı ve organizasyonları yapar üyeler ile iletişimi sağlar. Yönetim içerisinde oluşturulacak komisyon çalışmalarını takip eder ve komisyonlar arası koordinasyonu sağlar. Kurumsal hafızanın sağlanması için yapılan çalışmaların dosyalanmasını ve elektronik olarak arşivlenmesini sağlar. Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı gündemlerini bildirmek ve toplantıya çağırma işlerini yürütmek. Dosya evrak ve demirbaşların muhafazasını temin etmek, Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4. Muhasip: Derneğin mali işlerini yürütür. Tahsilat ve sarfiyatın usulüne uygun yapılmasını, muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını, bütçe ve hesapların hazırlanmasını temin eder.

DENETLEME KURULU :

Madde-11

a) Teşkili :

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca 3 (üç) yıl için seçilir. İlk toplantıda aralarında Başkan seçerler. Üyelerden birinin ayrılması halinde sırası ile yedekler alınır.

b) Vazife ve Yetkileri :

Denetim Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

DİSİPLİN KURULU:

Madde-12

Disiplin Kurulu, beş asil ve beş yedek olmak üzere Genel Kurulca 3 (üç) yıllığına seçilir. İlk toplantıda kendi aralarından birini başkan seçerler. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu tarafından aidat ödeme ile ilgili yükümlülüğü haricinde, kendisine gösterilen dosyaları inceleyerek Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket eden, Genel kurul ve Yönetim kurulu kararlarına uymayan, mesleki etik ve kurallara uymayan dernek üyeleri hakkında inceleme yapar. Bu incelemelerle ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunar.

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde-13

Genel Kurulca seçilen Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedeklerinin hüviyetleri ve adresleri, seçimi takip eden 30 gün içinde mahallin mülki idare amirine bildirilir.

DANIŞMA MECLİSİ :

Madde-14

Danışma Meclisi; Dernek Kurucuları, Onursal Üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, İlçe Temsilcileri, Komisyon Başkanları, Yönetim Kurulu eski asil üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu; bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerinin onda birine kadar üye belirleyebilir.

Danışma meclisi; her yıl en az bir kez toplanır ve ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcıları ve Sekreter seçer. Danışma Meclisi; Meclis Başkanı tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere toplantıya çağrılır ve toplantıda alınan kararların bir örneği yönetim kuruluna gönderilir.

Görev ve Yetkileri :

1. Dernek amaç ve hizmet konularında meclisi oluşturan üyelerin genel eğilim ve kanaatlerini tespit etmek bunları rapor haline getirmek yönetim kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

2. Üyeler arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak öneri ve dileklerde bulunmak,

3. Yönetim Kurulunun talepleri ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

TEMSİLCİLİKLER:

Madde-15

a) TEMSİLCİLİKLER

Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

MALİ HÜKÜMLER

ÜYE AİDATI :

Madde-16

Üyeler yılda asgari 300 TL aidat öderler. Bunun altında kalmamak üzere dileyen üyeler kendi aidatlarını belirlerler. Her üye 50 TL giriş aidatı ödeyerek derneğe üye olur. Yönetim Kurulu, yıllık aidatın aylık olarak ödenmesine karar verebilir. Üyelik aidatının günün şartlarına göre yeniden tespitine dernek Genel Kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde-17

a) Giriş aidatları

b) Yıllık aidatlar

c) Derneğe yapılacak teberru ve nakdi yardımlar

d) Kitap, dergi ve sair yayınlardan elde edilecek gelirler

e) Gece, müsamere v.s. toplantılardan elde edilecek gelirler.

f) Dernek tarafından geliştirilecek projelerin satışından elde edilecek gelirler.

g) Dernek taşınır, taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.

h) Lokal ve iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler.

DERNEĞİN GİDERLERİ :

Madde-18

Derneğin giderleri, Genel Kurul tarafından onaylanan bütçedeki giderlerdir. Gerekli harcamalar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Derneğin banka hesaplarından para çekebilmek için Dernek Başkanı ile Muhasip üyenin birlikte imzası gereklidir.

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

Madde-19

Dernek, noterden onaylı olmak şartıyla, aşağıdaki defterleri tutar:

1. Karar Defteri

2. Üye Kayıt Defteri

3. Yevmiye Defteri

4. Büyük Defter

5. Envanter Defteri

6. Evrak Kayıt Defteri

GENEL HÜKÜMLER

TÜZÜK VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde-20

Tüzük ve Yönetmelik değişiklikleri;

A) Yönetim asil üye tam sayısının en az 2/3 oy çokluğu ile aldığı kararla,

B) Genel Kurula katılan üye sayısının 1/10’nun yazılı ve imzalı teklifi ile

C) Genel Kurula katılanların 2/3 oy çoğunluğu ile yapılabilir.

DERNEĞİN FESHİ :

Madde-21

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Mali Müşavirler Ve Muhasebeciler Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

KURULLARDAKİ ÜYELİKLERİN DÜŞMESİ :

Madde-22

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde yönetim kurulunun alacağı kararı ile kurul üyeliğinden çıkarılabilir. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asıl üyeliğe çağrılır.

KOMİSYONLAR:

Madde-23

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak ve Dernek bünyesinde bulunan ihtisas birimleri şeklinde çalışmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Komisyonlar oluşturulur. Komisyonların toplantı ve çalışma usulleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yetkilendirilir. Komisyonlar, yönetim etkinliğini arttırmak üzere kurulan çalışma gruplarıdır.

BORÇLANMA USULÜ:

Madde-24 Dernek amacını geliştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 25

Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Genel Kurul, alacağı bir kararla devamlı olarak bağımsız denetim kuruluşlarına veya bir veya birkaç mali müşavire de denetim yaptırabilir. Dış denetim yaptırılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına veya bir mali müşavire de denetim yaptırabilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Madde-26

Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

s