SGK 2020 CEZALARIN SON DURUMU

Spread the love

Değerli okuyucularım. Malumuz olduğu üzere 2019 yıllını bitirip 2020 yılına girmiş bulunmaktayız. Öncelikle ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

 

Savaştan uzak , bereketli bir yıl olması dileklerimi sunuyorum. Her yıl olduğu üzere bu yılda vergi , harçlar, cezalar vb kamu alacakları/ödemeleri  için yeniden değerleme olmaktadır. 2020 yılı için Yeniden Değerleme oranı 22,58 olarak belirlenmiştir.Bu yazının konusu ise sadece Sgk Cezaları içermektedir. 2020 Yılı Sgk’da uygulanacak Sgk İPC cezaları tablo halinde dikkatinize sunuyorum.

a) 1) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesini; belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler için, Bir aylık asgari ücret

2.943,00 TL

2) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin,  kamu
idareleritespiti halinde..
Asgari ücretin iki katı

5.886,00 TL

3) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine tespiti halinde Asgari ücretin beş katı

14.715,00 TL

1) İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler;  Kamu İdareleri için.. Asgari ücretin üç katı

8.829,00 TL

1)   İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler;Bilanço esasına göre defter tutanlar için Asgari ücretin üç katı

8.829,00 TL

2)   İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler;Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için.. Asgari ücretin iki katı

5.886,00 TL

3) İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler;Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Bir aylık asgari ücret

2.943,00 TL

c) Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler  her bir fiil için,
1)   Belgenin asıl olması halinde aylık asgari
ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına
Aylık asgari ücretin 1/5 i

588,60 TL

2)   Belgenin ek olması halinde, aylık asgari
ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,
Aylık asgari ücretin 1/8 i

367,88 TL

3)  Ek belgenin Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı
sigortalı sayısı başına,
Aylık asgari ücretin 1/2 si

1.471,50 TL

4)  Denetim sonucu belgelerin eksik beyan edildiğini tespiti halinde, Asgari ücretin iki katı

5.886,00 TL

d) Eksik işçilik tutarının  tespit edilmesi halinde mal edildiği her bir ay için, Asgari ücretin iki katı

5.886,00 TL

e) İşyeri defter ve belgelerin geçersiz/eksiklik vb durumların tespiti  halinde tutulan defter türü dikkate alınarak (5-a), (5-b) ve (5-c) ye göre idari ra
cezası uygulanır.
1)   Bilanço esasına göre defter tutanlara Asgari ücretin on iki
katı

35.316,00 TL

2)   Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara Asgari ücretin altı katı

17.658,00 TL

3)  Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Asgari ücretin üç katı

8.829,00 TL

4)  Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde..
5)  İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; asgari bilgilerin eksikleri için.. Aylık asgari ücretin 1/2 si

1.471,50 TL

f) Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankaların  Kurumca istenen belgeleri en geç 1 ay içinde vermemesi Asgari ücretin iki katı

5.886,00 TL

2)  Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyen ya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen
kamu idareleri ile bankalara,
Aylık asgari ücretin 1/10’u

294,30 TL

ı) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş
memurlarının,
1)Kamu denetim elemanların görevini enleme yapılması halinde; işyeri sahipleri  engel olanlar hakkında, (eylemleri başka bir suç oluştursa dahi) Asgari ücretin beş katı

14.715,00 TL

2)Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265.maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca, Asgari ücretin on katı

29.430,00 TL

i) 1)Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler
hakkında,
Asgari ücretin beş katı

14.715,00 TL

2)Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın belirlenen süreden geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,
Asgari ücretin iki katı

5.886,00 TL

*Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, İşyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, (2) de belirtilen cezalar üçte ikisi oranında uygulanır.
3) (Ek cümle: 13/2/2011-6111/45 md.) Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda
yapılmaması halinde sigortalı başına
Asgari ücretin 1/10’u

294,30 TL

4) hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına Asgari ücretin 1/2

1.471,50 TL

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalıların hizmet bilgilerinin 100 üncü madde kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, Kurumca belirlenen süre içinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi
hâlinde sigortalı başına
Asgari ücetin 1/5’i

588,60 TL

6) geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı     başına Asgari ücret 1/10’u

294,30 TL

*Ancak, idari para cezası ilgili yılın aralık
ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemez.
j)    Sigortalı çıkışı yasal süresinde yapmayanlar için.. Asgari ücretin 1/10’u

294,30 TL

k)   100 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi
olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara
Asgari ücret 1/2

1.471,50 TL

l)     Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken
bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için
Bir aylık asgari ücret

2.943,00 TL

m)  Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir
işyeri için;
1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari
ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına
Asgari ücret 1/5

588,60 TL

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari
ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına
Asgari ücret 1/8

367,88 TL

3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci
fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına
Asgari ücret 1/2

1.471,50 TL

n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen
sigortalı başına …. (İlk kez uygulanmaya başlanacaktır.)
Asgari ücret 1/10

294,30 TL

Sonuç ;İdari para cezaları çoğu zaman haksızlık yaratmaktadır. Özelikle Kamu denetim elemanların denetimi ve yanlış anlamalar sonu kesilen çok sayıda cezalar vardır. Bunların başında POLİS TUTANAKLARI gelmektedir. (Polis tutanakları hukuksuz olduğunu tescili mahkemelerce defalarca verilen kararları artık emsalleşti .) Özelikle İdari para cezaların içeri ve yasalara uygunluğu sorgulanması gereklidir. Aksi halde gereksiz cezalar ödemek zorunda kalırız.Faydalı olması dileğiyle..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*