Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışında KDV İstisnası

Spread the love

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan kurumlara ve altı aydan fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren yapılan konut veya işyeri teslimleri Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 13. Maddesine eklenen istisnanın uygulaması ile ilgili açıklamalar 05.05.2017 tarihli 30057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 12 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nde yer almıştır.

İstisna Kapsamına Giren Taşınmazlar Nelerdir?

Bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanacaktır.

Konut Veya İş Yerinin Bu İstisna Kapsamında Konu Edilebilmesinin Şartı Nedir?

Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkân, ofis, büro, konut, apart otel daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir.

İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmaz.

İstisna, 01.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez.

İstisnadan Kimler Yararlanacak?

Bu istisnadan Türk vatandaşları, yabancı uyruklu gerçek kişiler ve kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan kurumlar faydalanacaktır. Ancak bu kişilerin de aşağıda yer alan şartları taşımamaları halinde Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanmaları mümkün değildir.

Bu istisna kapsamında Birden fazla mülk alınabilir mi?

Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.

İstisnadan faydalanacak Türk Vatandaşlarının şartları nelerdir?

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bu istisnadan faydalanır.

İstisnadan faydalanacak Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin şartları nelerdir?

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler; 5901 sayılı Kanun’un (3/1-d) maddesinde, yabancının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve GVK’na göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu istisnadan faydalanabilir.

İstisnadan faydalanacak Yabancı Uyruklu Tüzel Kişilerin şartları nelerdir?

Tüzel Kişiler; Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar bu istisnadan faydalanabilir.

İstisna Uygulamasının Diğer Şartları Nelerdir?

  • Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsiki

Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi esastır. Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu ile tevsik edilir. Ödemenin, yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılması mümkün olup, bu kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile tevsik edilmesi gerekir.

  • Konut veya İş Yerinin Bir Yıl İçerisinde Elden Çıkarılması;

Konut veya iş yeri tesliminde istisna uygulanabilmesi için, tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir.

İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının Kanun’un (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğüne bu konut veya işyerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte ödeneceği hususunda şerh konulur.

Bir yıllık süre dolduktan (bir yıllık süre olarak izleyen yılın aynı ay ve aynı günü dikkate alınır) sonra yapılacak devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi aranmaz.

İstisnanın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi Halinde Ne Olur?

Katma Değer Vergisi Kanunumuzun (13/i) maddesinde öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde, zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi zıyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da müteselsilen sorumlu tutulur.

Satıcılar KDV İadesi Alabilir Mi?

İstisna kapsamında satış yapan mükellefler tarafından yapılan satışlar, konut veya iş yeri tesliminin yapıldığı vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Satıcı firmalar Bu satışlardan dolayı katma değer vergisi iadesini mahsuben veya nakden talep edilebilir. Mahsuben iade talepleri, gerekli belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, Yeminli Mali Müşavir raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.