İhracatçılara Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport İmkânı Geldi

Spread the love

23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete ’de ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin 2017/9962 No.lu bakanlar kurulu Karar yayımlandı.

Bu Karar ile belirli bir tutarın üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport Nedir kimlere verilir?

Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport Birinci dereceli devlet memurlarına, eş ve çocuklarına verilen diğer pasaport türlerine göre çok daha fazla ülkede dolaşım kolaylığı sağlayan bir pasaport türüdür. Daha rahattan kastımız ise vize alım süreci vb. durumları daha rahat ilerleyerek geçebilme imkânı sağlar.

Kimlere verilir?

Eski bakanlar, Eski milletvekilleri, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolu sözleşmeli devlet memurları, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolu kamu görevlileri, görevleri devam ederken il ve ilçe belediye başkanlarına, birinci derece emekli belediye başkanları, milli sporcularımıza, 4603 sayılı iş kanununa tabi olanlar, ihracat ile uğraşıyorsanız ve o sene bakanlar kurulunun sunmuş olduğu ihracat tutarının üzerine çıkan iş adamlarına Yeşil Pasaport verilebilir.

İhracatçılardan Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport Kimlere verilecek?

2017/9962 No.lu bakanlar kurulu Kararı  ile belirli bir tutarın üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine karar verildi.

Bakanlar kurulu kararının 4. Maddesinde bu husus şu şekilde tanımlanmıştır.

Son 3 takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı; 

v  1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dâhil) olan firmaların 1 (bir),

v  10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dâhil) olan firmaların 2 (iki),

v  25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dâhil) olan firmaların 3 (üç),

v  50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Dolan dâhil) olan firmaların 4 (dört),

v  100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Örneğin, 2017 yılında başvuru yapacak bir firmanın değerlendirilmesinde; 2014, 2015 ve 2016 yıllık ortalama ihracatı rakamları dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Ayrıca bu Karar uyarınca;

v  İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecek; ancak bu kişilerin eş ve çocuklarına ise hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

v  Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Firmalar nasıl belirlenecek?

Yukarıda belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Ancak 2017 yılı başvuruları için Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, Kararın yürürlüğe girdiği 23 Mart 2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Serbest bölge firmaları için özel bir hüküm var mı?

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları yukarıda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, yukarıda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Hizmet ihracatına ilişkin belirleme nasıl olacak?

Hizmet ihracatı ile serbest bölgeden yapılan satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenecektir.

Müracaat nasıl ve nereye yapılacak?

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenecektir.

v  İbraz edilen belgeler İhracatçı birliği tarafından incelenecek ve firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanacaktır.

v  Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulacak ve bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanacaktır.

v  Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, 2017 yılı başvuruları için, Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, 23 Mart 2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Karar 23.03.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti

Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaportun Avantajları

Yeşil pasaportun iki avantajı var:

1-) Pasaport harcından muaftır. Bordo pasaportlular defter bedeli ve pasaport harcı olmak üzere 2 farklı ücret öderler. Yeşil pasaport çıkaranların tek ödemesi gereken bedel 94 TL’lik defter bedelidir.
2-) Bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilmek. Bordo pasaportla vizesiz girilebilen ülke sayısı 102 iken, yeşil pasaportun 160’tır. Bordo pasaportluların vizesiz gidemediği Schengen ülkelerine yeşil pasaport sahipleri vizesiz gidebilirler. Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere vize almadan girebilirsiniz ancak mutlaka pasaportunuzun en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekir.

Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaporta Vize İsteyen Ülkelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeşil Pasaport sahibiyseniz ve vizeye başvuracaksanız, ülkeye giriş için yine en az 3 aylık pasaport geçerliliğinizin olması bekleniyor. Hatta 6 aylık geçerlilik isteyen ülkeler bile var.

Yani bu geçerlilik süresinin, sizin ziyaretinizi kapsaması yetmiyor: Örneğin, 1 Ocak 2017’de Schengen ülkelerinden birine giriş yapacak ve 20 Ocak’ta çıkış yapacaksanız, pasaportunuzun süresinin en az Nisan 2017’ye kadar geçerli olması bekleniyor. Sizin bu durumda vize başvurunuzu Aralık’ta tamamlamanız lazım.