İkinci El Otomotivlerdeki KDV Uygulamasındaki Değişiklikler

Spread the love

İkinci el otomotivlerdeki KDV uyuşmazlığı konusu, sektörün istediği şekilde çözüme kavuştu. Bundan sonra araçlar hangi KDV oranıyla alınıyorsa, aynı KDV oranıyla satışa sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22 Mart 2019 Tarih ve 30722 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 845 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda;

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” a ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.” ibaresi yer almaktadır.

Artık araçlar hangi katma değer vergisi oranı ile alınıyorsa aynı oran uygulanarak satışı yapılacaktır.

Ayrıca, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 26 nolu tebliğ taslağında şöyle denilmektedir;

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi 21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikincil el araç ticareti yapan işletmelerce;

– %1 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

– %18 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 KDV oranı uygulanacaktır.

3065 sayılı Kanunun (29/5) maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

Bu yetkiye dayanarak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılması 22/3/2019 tarihi itibariyle uygun görülmüştür.

Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

Diğer taraftan, 22/3/2019 tarihinden önce alım satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtlarının düzeltileceği tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilirler.

2. el ticari araç alım satımında KDV Oranı Yüzde 18 mi yoksa yüzde 1 olarak mı uygulanacak?

31 Ekim 2018 Tarih ve 30581 Sayılı Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı Katma Değer Vergisi oranlarında 1 Kasım 2018 den itibaren 31.12.2018 Tarihine kadar indirime gidilmiştir. Bu uygulama 21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2019 Tarihi Gün Sonuna Kadar Tekrar Uzatılmıştır.

Buna göre;

•  Yarı römorklar için çekiciler

•  10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

•  Otobüs

•  Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)

•  Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);

•   Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler

•    Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler

•   Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler

•   Sadece elektrik motorlu olanlar

•  Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

•  Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

•  Motor gücü 120 kW’ı geçenler

•  Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

•   Sadece elektrik motorlu olanlar

•   Sadece elektrik motorlu olanlar

•  Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,

•  Püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

•  [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanı kararı ile bahse konu ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1’e indirildiğinden ilgili ticari araçların İkinci El Alım Satımlarında da aynı oranlı KDV uygulanması gerekecektir.

Sıfır KM ticari araçlara uygulanan Yüzde 1 KDV oranı ilgili ticari aracın 2. el alım satımlarında Ne olacak?

21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2019 tarihi gün sonuna kadar tekrar uzatılmıştır Sıfır KM ticari araçlara uygulanan Yüzde 1 KDV oranı ilgili ticari aracın 2. el alım satımlarında da yüzde 1 olarak uygulanacaktır 845 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile de araçlar hangi katma değer vergisi oranı ile alınıyorsa aynı oran uygulanarak satışı yapılacağından %1 KDV ile alınan araç %1 KDV ile satılacaktır.

Ticari Aracım Eşimin Üstüne Aracı Alırken KDV %18 di   Ben Aracı Üstüme Alırsam %18 Fatura Eşim Bana Kesebilir mi   Kesersek Her Hangi Bir Ceza Olur Mu?

31 Aralık 2018 Tarih ve 30642 Sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 3. Maddesinde belirtilen ticari araçların alım satımında yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, 31 Mart 2019 Tarihi sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacağı belirtilmişti. Bu uygulama, 21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2019 Tarihi Gün Sonuna Kadar Tekrar Uzatılmıştır. Buna göre; bahse konu ticari araçların alım ve satımlarında 30 Haziran 2019 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanması gerektiği bildirilmişti fakat 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artık;

Kullanılmış aracın alımında yüzde 1 KDV oranı uygulanmış ise satışında da yüzde 1 KDV oranı uygulaması yapılacaktır. Aynı şekilde yüzde 18 KDV uygulanarak alınan aracın satışında da yüzde 18 KDV uygulaması getirilmiştir.

İkinci el araç satışı yapan Galerilerde KDV durumu ne oldu?

22 Mart 2019 Tarih ve 30722 Sayılı Resmî gazetede yayımlanan ve yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artık;

Kullanılmış aracın alımında yüzde 1 KDV oranı uygulanmış ise satışında da yüzde 1 KDV oranı uygulaması yapılacaktır.

Aynı şekilde yüzde 18 KDV uygulanarak alınan aracın satışında da yüzde 18 KDV uygulaması getirilmiştir.

Galerici ikinci el aracı vatandaştan Gider Pusulası ile satın almış ise satışında KDV uygulanacak mıdır?

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada yer alan “kullanılmış” deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların tanımına ilişkin açıklamalar 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ve 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) ile yapılmıştır.

Buna göre; esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan gider pusulası düzenleyerek aldığınız kullanılmış araçların şirketiniz tarafından satışında,

– Söz konusu aracın, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğine haiz olması durumunda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden, %1 oranında,

– Söz konusu aracın 87.03 tarife pozisyonunda yer almaması durumunda ise %18 oranında, KDV uygulanacaktır.