Eğitim Giderlerinin Vergisel Avantajları

Spread the love

18.09.2017 tarihi itibari ile 2017-2018 Eğitim yılı başladı. 2017-2018 Eğitim Yılının Tüm Öğretmenlerimize, tüm öğrencililerimize ve tüm ailelere başarılı geçmesini dilerim.

Her yıl olduğu gibi bu yılda okulların açılması ile aileler birçok harcama yapacaklardır.

İster Mükellef olsun, İster memur olsun Velilerin bu harcamalarını vergilerinden indirip indirmeyecekleri merak konusudur.

Ancak Gelir Vergisi mükellefi olup beyanname veren mükelleflerde Eğitim ve Öğrenim için ödedikleri harcamalar indirim konusu yapılabilmektedir.

Eğitim Harcamaları; özel okulların ücretleri, dershane ücretleri, özel kurs ücretleri, yemek ve servis ücretleri ile ders kitabı, hikaye, roman, bilimsel eser gibi bir çok masraflardan oluşmaktadır.

Beyanname Veren Vergi Mükellefleri, kendilerine, eşlerine (Eş=Yasal Evlilik bağı olan eşler) ve 18 yaşını doldurmamış çocuklarına ait veya Eğitim Öğretimi devam eden 25 yaşını doldurmamış çocuklarının Eğitim ve Sağlık Masraflarını Gelir Vergisi beyannamesinden indirim konusu yapabilir.

Beyanname Veren Vergi Mükellefleri Sadece Ticari Kazanç elde edenler değil, aynı zamanda kira geliri olan, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı (Geliri) olanlar ile her hangi bir sebeple Gelir Vergisi Beyannamesi Vermek zorunda olan tüm Vergi Mükellefleri bu haktan yararlanırlar.

Vergi Mükellefleri Eğitim ve Sağlık harcamalarının İndirimini Her yıl Mart ayında verilen beyanname üzerinden Vergi Matrahı olması halinde ve Gelirinin % 10’unu aşmayan kadar kısmını indirme hakkına sahiptir.

Ancak Tek bir işyerine bağlı ücretli olarak çalışan kişiler Gelir Vergisi beyannamesi vermediğinden bu vergi indiriminden faydalanamazlar. İşçi ve Memurların Eğitim Harcamalarının Gelir Vergisinden yararlandırılmaması büyük bir eksikliktir.

Ayrıca Çocuğunuzun okuduğu okul Devlet veya Vakıf Üniversitesi ise okula ödemiş olduğunuz Eğitim Giderlerini İndiremeyeceksiniz. Çocuğunuzun okuduğu okul GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ anaokulu, kreş, ilkokul, lise, dershane, üniversite gibi kurumlarsa yararlanabilmektedir. Yine çocuğunuz Yurt Dışında (Kuzey Kıbrıs Hariç) okuyor ise Eğitim Giderlerini Beyannamenizden indiremiyorsunuz.

Eğitim İndirimden Yararlanmak için;

1) Öncelikle Gelir Vergisi Beyannamenizde Vergi Matrahınızın olması gerekir.

2) Eğitim ve Sağlık Harcamanızın Vergi Matrahınızın % 10’unu aşmaması gerekir. (Aşan kısmından vergi indirimi yapılamaz.)

3) Yapılan harcamanın Türkiye’de yapılması ve Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.

Eğitim Harcamaları denince aklımıza ne gelmelidir ?

Eğitim Harcaması denince; Eğitim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere ödenen ücretler, servis ücretleri, özel kurs ücretleri, Özel yurt ve Pansiyon ücretlerini, her türlü kitap (ders kitabı, hikâye, roman, bilimsel eser) ve kırtasiye alımlarının tamamı akla gelmelidir.  Eğitim amaçlı olarak kullanılan internet hizmeti harcamaları eğitim harcaması olarak beyan edilen gelirden indirilebilir.

Ancak, spor ve müzik kurslarına ödenen ücretler, üniversite ve okullara giriş hazırlığıyla ilgili olanlar hariç gazete ve dergi bedelleri, oyuncak, müzik aleti, CD ve disket bedelleri, tiyatro, konser ve sinema giriş ücretleri, okul aile birliği ve benzeri derneklere yapılan bağışlar, Türkiye’de vergi mükellefi olmayan vakıf üniversite ve okullarına ödenen eğitim ücretleri, devlet okullarına ödenen harçlar ile bilgisayar alımına ilişkin olarak yapılan harcamalar eğitim harcaması olarak kabul edilmemektedir.

Eğitim Harcamalarının indirilebilmesi için, Mükellefin kendisine, birlikte oturulan eşine veya bakmakla yükümlü olduğu küçük çocuklarına (Öz veya Üvey fark etmez) ait olması gerekmektedir.  Vergi Kanunlarında “küçük çocuk” tabirinden, 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından, bakmakla yükümlü olunan (nafaka verilmek suretiyle bakılanlar dâhil) kişilerin anlaşılması gerektiğini belirtiyor.

Yurt dışındaki okullarda okuyan öğrencilere ait yapılan harcamalar Gelir Vergisi beyannamesinden indirilemez.

ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURS VE YARDIMLARIN GELİR

 VE KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI

Beyanname Veren Vergi Mükellefi Gerçek kişilerin kendileri, eşlerine ve çocuklarına ait eğitim giderlerinin beyanname üzerindeki gelirlerinden indirme hakkı varken Şirketler veya tüzel kişilerin böyle bir hakkı yoktur.  Ancak Şirketlerin, vakıf ve derneklerin eğitim bursu adıyla yaptıkları bağışların Kurumlar Vergisinden indirebileceklerdir.

Şirketler tarafından yapılan Eğitim ve Öğrenim yardımının kamu idarelerine, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere veya bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılması gerekir.

Bu şekilde makbuz karşılığı ilgili kurumlara yapılan bağış ve yardımların toplamı yardımın yapıldığı yılın Kurumlar Vergisi Matrahının % 5’ini aşmayan kısmı Gider yazılabilir. % 5’ini  aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak değerlendirilmelidir.

Ayrıca bazı şirketler seçtikleri öğrencileri yurtdışına Eğitim amaçlı göndermektedirler.

Şirketlerin yurt dışına gönderdikleri Öğrenciler için yaptıkları harcamaları da Kurumlar Vergisi Matrahından İndirebilirler.

Gelir Vergisi Kanunun 28/2. Maddesine göre tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak resmî ve özel müesseselere ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paraların gelir vergisinden istisna edildiği hükmü yer almıştır.

Bu hükme göre, şirketlerin üniversite eğitimi görmekte olan öğrencilere yapılacak burs ödemelerinde;

a) Öğrencilerin Türkiye’de tahsilde bulunması,

b) Yapılan ödemenin yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacına yönelik bulunması,

c) Ödemenin münhasıran öğrencilere yapılması,

d) Şirketiniz ile öğrenciler arasında işçi-işveren (hizmet) ilişkisinin bulunmaması,

halinde, gelir vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri açısından,  safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle  şirketlerin indirim hakkı hususunda yukarıdaki Gelir Vergisi Mükellefleri açısından belirtilen hususlarla aynı şartları taşıyan iaşe (yiyecek) ibate (barınma) ve tahsil gideri ile burslar kurumlar Vergisi Matrahından indirilebileceklerdir.