Katma Değer Vergisinde Önemli Değişiklikler

Spread the love

Bugünkü yazımızın konusu 23 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliği ile yapılan değişiklikleri inceleyeceğiz.

Katma değer vergisinin indirim süresindeki değişiklik;

7104 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, KDV Kanununun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile KDV indiriminde takvim yılı sınırı, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Fatura tarihi ile vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı gözetilmeksizin takip eden takvim yılı içerisinde de indirim hakkının kullanılması mümkündür.

Tebliğin taslağında, bu düzenlemenin ilk defa 2019 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2019 yılında gerçekleşen) ait belgelerde gösterilen KDV tutarlarının 2020 yılında indirim konusu yapılabilmesine olanak sağladığı, diğer bir ifadeyle 2018 yılında düzenlenen belgelerdeki KDV’nin 2019 yılında indirimin mümkün olmadığı yönündedir.

23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği yönünde yayınlanmıştır.

Kısmi istisna kapsamında bazı teslim ve hizmet nedeniyle yüklenen KDV’nin indiriminde değişiklik;

7104 Sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile, 3065 KDV Kanununun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle kısmi istisna kapsamında olan ve aşağıda yer verilen kısmi istisna kapsamında olan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimi hakkı tanınmıştır.

  1. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi (17/2-b),
  2. Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları (17/2-b),
  3. Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri (17/4-ı),
  4. Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler (17/2-c),
  5. Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri (17/2-b),
  6. Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri (17/2-b),

istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebileceği, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilemeyeceği ifade edilmiştir.

Teknoloji geliştirme ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

7104 Sayılı Kanun’un 14. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. Ayrıca, yine bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimi mümkündür.

 

 

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirimine imkan sağlanması değişiklik;

7104 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesi ile, KDV Kanunu’nun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır.

  • 1/1/2019 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu,
  • Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şart olduğu,
  • İlgili KDV tutarı, alacağın zarar yazıldığı tarihi kapsayan vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” kulakçığında “İndirimler” tablosunda 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı aracılığıyla indirim konusu yapılacağı ve değersiz hale gelen alacağa ilişkin borçlu mükellef bilgilerini içeren beyanname eki formun doldurulacaktır.

Aynı zamanda 3065 Sayılı KDV kanunun İndirilemeyecek katma değer vergisi başlıklı 30 maddesine 7104 sayılı kanun 9 maddesi ile yapılan ilave ile  Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi. Yani dava konusu olan kdv satıcısı tarafından indirim konusu yapılabilirken aynı zamanda alıcısı tarafından ödenmeyen kdv indirilemeyeceği düzenlenmiştir

Maliye ve hazine bakanlığının yapılan düzenlemeler ile Katma değer vergisinin indirimi konusunda bakış açısını büyük bir değişiklik olduğu aşikar. Yapılan düzenlemeler ile değersiz alacaklar içindeki KDV’nin gider yazılmak yerine indirim konusu yapılması yerinde bir değişiklik olmuştur.

 

———————————————————————————————————————-

KAYNAK.23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*