Yeni Torba Yasa Ne Getirecek?

Spread the love

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 02.02.2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunca incelemeye alınan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” meclis genel kurulunda görüşülecek Yeni torba yasanın içerdiği detayları şu şekilde özetleyebiliriz

Yasanın 16. Maddesi ile   2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnası ve amortisman uygulama süresinin faydalı Ömür süresinin yarısı dikkate alınarak kısaltılması sağlanmaktadır.

♦ Yasanın 11. Maddesi ile Yurtdışından Sermaye Olarak Getirilen Paraların Kur Farklarına Vergi Muafiyeti getiriliyor.

♦ Yasanın 29. Maddesi ile Organize sanayi bölgeleri tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere KDV  istisnası  getiriliyor.

♦ Yasanın 51-55-76-80 inci maddelerinde Yerli Araç üreticilerine ÖTV ye tabi mal kullanımında istisna getiriliyor.

♦ Yasanın 44 maddesi ile Asgari ücretin vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme  getiriliyor

♦ Yasanın 44 maddesinde yer alan Geçici maddelerdeki diğer teşvikler şöyledir;

♦ Yasanın Geçici 21 inci maddesi ile 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta prim desteği ile ücret desteği getiriliyor.

♦ İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden ücret desteği getiriliyor.

♦ İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmektedir.

♦ Okul öncesi çağındaki çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerini sağlayan işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği ücret vergi dışı bırakılmaktadır.

♦ Yasanın 35 inci maddesi ile Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüpleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin, amatör spor faaliyetlerinde kullanılması yönünde düzenleme yapılmıştır

♦ Yasanın 17-18 inci maddesi ile Elektrik motorlu taşıtlar, “taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.”ibaresi ile  Motorlu Taşıtlar Vergisine dahil ediliyor.

♦ Yasanın 51 inci maddesi ile Akaryakıt olarak kullanılabilen bazı mallar ÖTV, kapsamına alınıyor.

♦ Yasanın 7 inci maddesi Hizmet erbabına iş sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemelerin, ücret olduğu hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.

♦ Yasanın 9 inci maddesi ile “Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.

♦ Yasanın 51 inci maddesi ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mer’i G.T.İ.P. numaraları ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan listelerdeki mevcut G.T.İ.P. numaraları uyumlaştırılıyor.

♦ Yasanın 30 inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan değişikliklerle Okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerine KDV istisnası tanınıyor

♦ Yasanın 15-17-18-19 inci maddesi ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, 2918 sayılı Karayolları  Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getirilmektedir.

♦ Yasanın 12-13-14-15 inci maddesi ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirimli oran artırılmakta, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve e-tebligatla ilgili yükümlülüklere uyulmaması halinde kesilecek cezalar netleştirilmektedir.

♦ Kanun kapsamına giren belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği hususu da açıklığa kavuşturulmaktadır.

♦ özel usulsüzlük cezalarında, Kanunun 376 ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanması yönünde değişiklik yapılmaktadır.

♦ 15 inci Madde ile, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmaktadır.

♦ Yasanın 22 inci maddesi ile Arabuluculuk müessesesinde alınacak harç tutarı netleştirilmiştir.

♦ Yasanın 10 inci maddesi ile Madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

♦ Yasanın 8 inci maddesi ile Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini artırmak suretiyle bu kurumların görevlerini yerine getirirken zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu verilerin paylaşılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin İhlali sayılmayacağına yönelik düzenlemeler yapılmıştır

♦ Yasanın 42 inci maddesi ile Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır. Konut Hesabı sistemi ile tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut satın alımlarına destek olunması amaçlanmış olup; Madde ile, %20 olan Devlet katkısının %25’e çıkarılıyor,

♦ Ayrıca, Konut Hesabı Sistemine tabi kişilerin işlem yapmaları halinde Tapu İşlemlerinde alım satım harçlarını sıfıra kadar indirmeye bakanlar kurulu yetkili kılınıyor.

 

♦ Yasanın 45 inci maddesi ile Bireysel Emeklilik Sisteminin etkinliğinin artırılması için, Bireysel Emeklilikte çalışanın iki ayda cayma hakkını üç katına çıkarma yetkisi bakanlar kuruluna verildi

Ayrıca; Katkı payları üzerinden yüzde yirmi beş Devlet katkısı; Cayma hakkının kullanılmaması halinde, bin Türk lirası tutarında ilave Devlet katkısı; hesapta bulunan birikimin en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında alınarak emekli olunması halinde birikimin yüzde beşi karşılığında ek Devlet katkısı sağlanmaktadır.

♦ Yasanın 80. Maddesinde bulunan Geçici 1. Maddesi ile Yapılan düzenlemeyle, model yılı ilerlemiş16 ve daha büyük yaştaki araçların ve yıpranmış araçların ihraç edilerek veya hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesi ve bu araçların yerine yeni araç alımında 10 bin TL ye kadar ÖTV Muafiyeti getiriliyor.

♦ Yasanın 3 inci maddesi ile Sahibi oldukları veya kira ile kullandıkları meskenlerde çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretenlerden elektrik enerjisini, tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınıyor,

♦ Yasanın 25-26 inci maddesi ile Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi amacıyla himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren istihdam hakkından yararlanmak üzere başvurma zorunluluğuna ilişkin iki yıl olarak belirlenen süre beş yıla çıkarılmaktadır.

♦ Öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilen koruma ve bakım altındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanması

♦ Öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları

♦ Yasanın 36 inci maddesi ile  “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan tahsis edilebilecek olan %5Tİk kısmın, engellilerin ve yaşlıların topluma uyumunu kolaylaştıracak proje, faaliyet, yapım ve kiralama işlerinde kullanılması,”

♦ Yasanın 37 inci maddesi ile  Terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinde yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin hak sahiplerine ikinci istihdam hakkı verilmesi,

♦ Yasanın 78 inci maddesi ile  Çeyiz hesabı açtıranlara ödenen Devlet katkısının oranı %25 e  azami tutarının 7500 TL artırılıyor,

♦ Yasanın 72 inci maddesi ile İnternet ortamında yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans alacak internet üzerinden, radyo ve televizyon yayını yapan, ancak Üst Kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşların yayınları ise Üst Kurulun bildirimi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile engellenebilecektir. Bu karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecektir.

♦ Yasanın 45 inci maddesi ile  Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi amacıyla;

Hazineye ait taşınmazların,

– Küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile

– Kamu kurum ve kuruluşlarına, borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına,

– Serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,

– Teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete ve

– Toplu konut üretmek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Hazine taşınmazlarının, harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılabilir.

♦ Özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları izinsiz kullananlardan ecri misil tahsil edilmesi ve bu taşınmazların tahliyesine yönelik idari ve hukuki ihtilafların giderilmesi,

♦ Yasanın 36 inci maddesi ile Belirlenmiş taşınmazların, bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek vakıflar adına, ilgili tapu sicil müdürlüklerince tescil edilecek,

♦ Yasanın 72 inci maddesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan asgari nispi ödeme oranının kaldırılması, hizmet ihracatında nispi ödemenin tahsil edilmemesi ve hizmet sektöründe bir İhracatçılar Birliği kurulması halinde gelirlerini oluşturmak üzere giriş ve yıllık aidat belirlenecek.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*